Μέλη - Members

              Λύσιππος - Lysippos                                    Ζεύξιππος - Zeuxippos

              Αστραμπόγιανος - Astrabogianos                               Γιώργος, κύριος (ο) - George, sir (the)