Σάτυροι, P. L. Knew Band, DJ Ασυνείδητο live @ After Dark

2016-04-15 02:52

Συναξάριον:


Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Τετάρτη, τῆς ἀλειψάσης τὸν Κύριον μύρω Πόρνης γυναικός, μνείαν ποιεῖσθαι οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν, ὅτι πρὸ τοῦ σωτηρίου Πάθους μικρὸν τοῦτο γέγονε.


Τη αυτή ημέρα την των Σατύρων, και P. L. Knew Band, και DJ Aσυνειδήτου εμφάνισην, εις τον επί της οδού Διδότου 31 χώρον, τον αποκαλούμενον Άφτερ Νταρκ, μετά ελευθέρας εισόδου και ώρα δεκάτην εσπερινήν, επιτελούμεν.